Szanowne Koleżanki i Koledzy

W dniu 19.03.2012 Walne Zgromadzenie Członków ŚKG powołało nowy Zarząd, który na pierwszym posiedzeniu tego samego dnia ukonstytuował się w następujący sposób:

Wiesław Kapral - Prezes Zarządu


Anna Krzymińska - Wiceprezes Zarządu


Marian Ciaciura Członek Zarządu ds. kontaktu z mediami


Grzegorz Dobrowolski Członek Zarządu ds. inwestycji


Zbigniew Górecki - Członek Zarządu - Kapitan Pola


Maciej Górski- Członek Zarządu ds. szkoleń i promocji


Piotr Pradelok - Członek Zarządu ds. kontaktu z władzami miastaW imieniu własnym, jak i pozostałych człnków Zarządu, serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim nas obdarzyliście i deklaruję, że bardzo będziemy się starać, aby tego zaufania nie zawieść.Powierzone Nam zadanie zarządzania Klubem rozumiemy jako materializowanie Waszych marzeń o naszym wspólnym Wielkim Śląskim Klubie Golfowym, tak mozolnie przez lata budowanym wysiłkiem wielu ludzi i przy wsparciu wszystkich jego członków.Podtrzymanie wspaniałej atmosfery, która panuje w Klubie, będziemy traktować jako jeden z celów nadrzędnych. Liczymy na nieustanne wspieranie nas wspaniałymi, nowymi pomysłam.