W związku z zaistniałym w niedzielę 21 maja , przejawem braku fundamentalnych zasad obowiązujących na polu, ale też generalnie w życiu codziennym, oraz przejawami rasizmu informujemy, że na najbliższym Walnym Zebraniu Członków ŚKG (15.06.23) zaproponujemy powołanie Sądu Koleżeńskiego. Ciało te, poza piętnowaniem takich zachowań będzie rozważało wykluczanie osób tak zachowujących się z grona naszych członków.

Jednocześnie w imieniu społeczności polskich golfistów chcieliśmy potępić wszelkie przejawy rasizmu i zapewnić, że są nam obce tego typu zachowania.

Każdy gracz, bez względu na to, czy jest czy nie jest członkiem naszego stowarzyszenia, ma prawo do korzystania z naszego pola na takich samych warunkach jak gracze miejscowi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In conjunction with yesterdays incident on the golf course regarding the lack of basic rules in force on the course, and manifestations of racism, we would like to inform you that at the next General Meeting of ŚKG Members (15th of June) we will propose the establishment of a Peer Court. This Court, apart from stigmatizing such behavior, will consider remove such persons from our membershipers.
At the same time, on behalf of the Polish golf community, we wanted to condemn all manifestations of racism and ensure that we do not want this type of behavior on our course.
Every player, whether or not he is a member of our association, has the right to use our course under the same conditions as local players.