rezerwacja teatime

Puchar Wielkiego Mistrza Loży Wina

Regulamin Turnieju

 

1.    Uprawnieni do gry są amatorzy będący zawodnikami zrzeszonymi w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartą HCP, wydaną przez PZG oraz zaproszeni goście.

2.    Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju muszą mieć ukończone 18 lat

3.    Tylko gracze posiadający aktualny handicap PZG (lub innej federacji) będą klasyfikowani w kategorii Stableford netto. Wyniki zawodników z HCP wyższym niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z HCP równym 36,0.

4.    Wpisowe: członkowie ŚKG 80 zł; pozostali 80 zł plus 150 zł (promocyjne green fee). W ramach wpisowego: śniadanie, pakiet startowy, obiad.

5.    Zapisy na stronie www.skgolf.pl, telefonicznie (32) 608 33 71 lub mail biuro@skgolf.pl w recepcji klubu do godz 17:00, 18 maja (piątek).

6.    Limit zawodników w turnieju: 80 graczy. Osoby, które zgłoszą swój udział po wyczerpaniu limitu zostaną wpisane na listę rezerwową.  

7.    Wspólny start ze wszystkich dołków 19 maja 2018 r., o godz. 9:30.

8.    Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.

9.    Format gry Stableford netto w 2 grupach handicapowych. Zawodnicy z HCP wyższym niż 36,0 grają z HCP równym 36,0.

10. Nagrody otrzymują:

a)    I, II, III miejsce STB netto w grupie 0,0-18,0 HCP

b)    I, II, III miejsce STB netto w grupie 18,1-36,0 HCP

c)    I miejsce STB netto kobiet

d)    Longest drive kobiet

e)    Longest drive mężczyzn

f)     Nearest the pin (wspólny)

g)    I, II, III miejsce STB netto w grupie członków Loży Wina

h)    Longest drive członków Loży Wina

11. Osoby nagrodzone w kategorii członków Loży Wina nie biorą udziału w podziale pozostałych nagród. Pani wygrywająca kategorię kobiet nie bierze udziału w podziale nagród w grupach HCP.

12.  W przypadku remisu o wyższym miejscu zadecyduje niższy HCP gry gracza. W przypadku takiego samego HCP o wyższym miejscu zdecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.

13. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne ogłoszone przez Komitet.

14. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (burza) zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4. Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny. Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone. Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone.

15. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I, część A, punkt 7), meleksów oraz korzystać z caddiech.

16. Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas turnieju, w szczególności w relacji z turnieju.

17. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny

18. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Komitet turniejowy – bezpośrednio po turnieju.

19. Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu

 

Zapraszamy