rezerwacja teatime

Walne Zebranie / 16.03.2018

Wczoraj odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŚKG. Uprawnione do udziału w zebraniu były 324 osoby, obecnych było 44 osób, które dodatkowo dysponowały 44 pełnomocnictwami kolegów.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Michał Domogała. Przewodniczącym zebrania został wybrany Marian Ciaciura. Na sekretarza/protokolanta została wybrana Marysia Dudzik. Po ukonstytuowaniu się komisji uchwał i wniosków w składzie: Piotr Adamek, Piotr Pradelok i Zbigniew Bujak oraz komisji skrutacyjnej w składzie: Ela Banaś, Jolanta Szymonek i Krzysztof Zyguła - Prezes Zarządu złożył sprawozdanie z działalności zarządu oraz przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Następnie Marian Ciaciura (tym razem jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym rekomendował walnemu zebraniu udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Głosowano następująco: za udzieleniem zarządowi absolutorium 88 głosów oraz za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 88 głosów. Nikt nie był przeciw ani nikt się nie wstrzymał.

Życzymy Zarządowi równie owocnej pracy w roku bieżącym.